โครงสร้างของดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ดวงเดียวภายในระบบสุริยะ

ดวงอาทิตย์ โครงสร้างของดวงอาทิตย์  เป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวภายในระบบสุริยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกราว 26,000 ปีแสง ดวงอาทิตย์มีมวมหาศาลมากคิดเป็นร้อยละ 99 ของดวงดาวในระบบสุริยะทั้งหมด นักดาราศาสตร์เชื่อว่าดวงอาทิตย์มีโครงสร้างเหมือนกับดาวฤกษ์ทั่วไปประกอบด้วย พื้นผิว, แกน, บรรยากาศ โดยแกนจะเป็นส่วนที่อยู่ภายในสุดของดวงอาทิตย์และเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในดาว โดยมีความหนาแน่นราว 150,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีอุณหภูมิประมาณ 13,600,000 เคลวิน

โครงสร้างของดวงอาทิตย์

โครงสร้างดวงอาทิตย์

เขตแผ่รังสีความร้อน เป็นส่วนที่อยู่เหนือผิวดาวเป็นจุดที่แผ่ความร้อนออกจากผิวดาว บางครั้งเกิดการระเบิดออกมาในรูปแบบของโคโรนา, โฟโตสเฟียร์ หรือเป็นส่วนของผิวดาว ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากโลกโดยจะเห็นเป็นลูกไฟกลมบนท้องฟ้า ซึ่งจะเรียกว่าโฟโตสเฟียร์ ซึ่งชั้นบรรยากาศแรกของดวงอาทิตย์มีความร้อนราว 4,000 เคลวิน มีความหนาประมาณ 500 กิโลเมตร

จุดดำบนดวงอาทิตย์ เป็นส่วนหนึ่งของชั้นโฟโตสเฟียร์ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของดวงอาทิตย์ จุดดำบนดวงอาทิตย์นั้นมีความหนาแน่นและสนามแม่เหล็กที่แปรปรวนมาก จุดดำนี้มักเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปตามที่ต่างๆของดาว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 11 ปี แม้ว่าจุดดำบนดวงอาทิตย์นั้นจะมีอุณหภูิมต่ำกว่าจุดอื่นๆ แต่ก็ยังมีอุณหภูมิสูงเมื่อเทียบกับอุณหภูมิบนโลกโดยมีอุณหภูมิระหว่าง 3,000 – 4,300 เคลวิน ซึ่งจุดดำนี้ก็มีความมัมพันธ์กับการแผ่รังสีและสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์อีกด้วย

, ,