ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวศุกร์ หรือ Venus เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 2 ถัดจากดาวพุธในระบบสุริยะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 107 ล้านกิโลเมตร ดาวศุกร์ ห่างจากโลกประมาณ 40 – 45

ล้านกิโลเมตร ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์ใกล้เคียงกับโลกโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,103 กิโลเมตร ทำให้ถูกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์แฝดของโลก ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่

สุกสว่างมากและสามารถมองเห็นจุดสีส้มเล็กได้จากโลกทางทิศตะวันตก และ ตะวันออกในช่วงเช้ามืด ดาวศุกร์มีชื่ออีกชื่อว่า Venus ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามเทพเจ้าของ

โรมัน ซึ่งชาวบาบิโลนใช้ดาวศุกร์แทนช่วงเวลามานานกว่า 1,600 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินที่จัดว่าร้อนที่สุดในระบบสุริยะ มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97% ไนโตรเจน 3.5% ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

และเมฆที่หนาทึบที่ปกคลุมพื้นผิวดาว ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และสะสมความร้อนภายในผิวดาวโดยที่ไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ ซึ่งอุณหภูมิผิว

ดาวถูกที่ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งตรวจด้วยคลื่นเรดาร์พบว่าผิวดาวเต็มไปด้วยหลุมบ่อ, ลาวา และหินสีส้มร้อน ดาวศุกร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 1 วันเท่ากับ 117 วันบนโลก

และโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 225 วัน เท่ากับว่าใน 1 วันของดาวศุกร์ช่วงเวลาอาทิตย์ขึ้นจนถึงอาทิตย์ตกใช้วันเท่ากับ 58 วันบนโลก นอกจากนี้ดาวศุกร์ยังเป็น

ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่โคจรส่วนทางกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ยานที่สำรวจดาวศุกร์นั้นถูกสำรวจครั้งแรกโดยยานมาริเนอร์ 2 ในปี พ.ศ. 2505 นับจนถึงปัจจุบัน มียานสำรวจ

ดาวศุกร์แล้วถึง 8 ลำ

, , ,